هزینه ثبت نام ثبت نام دانشجویی غیر حضوری و ثبت یک مقاله(با مقاله-بدون حضور در همایش)

    598,000تومان

    خدمات غیرحضوری همایش