تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات: ۲۰ شهریور ۱۴۰۳

داوری مقالات: ۷۲ساعت پس از ارسال مقالات

زمان برگزاری: ۲۶ شهریور ۱۴۰۳

صدورگواهینامه زودهنگام از طریق ایمیل پس از پذیرش مقاله فراهم می باشد.

امکان داوری زودهنگام قبل از برگزاری همایش