هزینه ثبت نام اساتید،هیئت علمی، شرکت کننده آزاد غیرحضوری و ثبت یک مقاله(با مقاله-بدون حضور در همایش)

495,000تومان

شرکت کننده آزاد غیرحضوری