علوم محیط زیست
آلودگی‌های محیط زیست 
مدیریت محیط زیست 
روش های ارزیابی محیط زیست
محیط زیست و آمایش سرزمین 
پساب و پسماند ومحیط زیست 
 انرژی ومحیط زیست 
  تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست  
 کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در محیط زیست 
  تالاب ها و محیط زیست  
 دریا ها ومحیط زیست 
 حقوق ومحیط زیست 
 سنجش از دور ومحیط زیست 
آموزش ومحیط زیست
 برنامه ریزی ومحیط زیست 
  فرهنگ ومحیط زیست
 

علوم صنایع غذایی

صنایع روغن ،گلوکز، فروکتوز

 غنی سازی مواد غذایی

صنایع فرآورده های لبنی

فرمولاسیون مواد غذایی

صنایع فرآورده  های غلات

 صنایع فرآورده های گوشتی

امنیت و ایمنی مواد غذایی

بحران آب و صنایع غذایی

صنایع بسته بندی مواد غذایی

ترکیبات ضد مغذی در مواد غذایی

سلامت بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی

روش های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی

میکروبیولوژی و بیو تکنولوژی در صنایع غذایی

 مهندسی مواد و طراحی خطوط تولید مواد غذایی

راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنایع غذایی

نانو تکنولوژی و نانو بیوتکنولوژی در صنایع غذایی

وسایر موضوعات مرتبط با صنایع غذایی

 
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
 مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
 آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
 علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
 هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
 سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
 شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
 تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
 پدافند غیرعامل و امنیت زیستی
 علوم باغبانی و فضای سبز
 حشره شناسی کشاورزی
 علوم تکنولوژی نهال و بذر
 زراعت و اصلاح نباتات
 علوم دام و دامپزشکی
 جنگل و مرتع و بیابان
 علوم شیلات و آبزیان
 علوم و صنایع غذایی
 آبیاری و زهکشی
 توسعه روستایی
 و سایر موضوعات و پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری مرتبط با همایش

Environmental pollution
Environmental management
Environmental assessment methods
Environment and land management
Effluent, waste and environment
energy and Environment
Biodiversity and its role in the environment
Application of biotechnology and nanotechnology in the environment
Wetlands and the environment
Seas and environment
Law and the environment
Remote sensing of the environment
Education and environment
Planning and environment
Culture and environment

Food science
Oil, glucose, fructose industries
Food fortification
Dairy products industry
Food formulation
Grain products industry
Meat products industry
Food security and safety
Water crisis and food industry
Food packaging industries
Antinutritional compounds in food
Health, hygiene and food quality control
New methods of food processing and preservation
Microbiology and biotechnology in food industry
Material engineering and design of food production lines
Solutions to reduce energy consumption in the food industry
Nanotechnology and nanobiotechnology in food industry
Other topics related to the food industry

Management, economics, extension and agricultural education
Mechanization and mechanics of agricultural machines
Watershed management and management of water and soil resources
Biological sciences (plant / animal)
Agricultural meteorology and biotechnology
Geographic Information System (GIS)
Identify and fight weeds
Plant and agro-ecological products
Passive defense and biosecurity
Horticulture and green space sciences
Agricultural entomology
Seed and seed technology science
Cultivation and breeding of plants
Animal and veterinary sciences
Forests, pastures and deserts
Fisheries and Aquatic Sciences
Food science and industry
Irrigation and Drainage
Rural development