همدان، خیابان میرزاده عشقی مجتمع ملاصدرا ، مرکزهمایش و کنفرانس بوعلی سینا ثبت:۷۷۹
ساعت پاسخگویی ۹الی ۱۴ -شنبه تا چهارشنبه همراه:۰۹۱۸۴۴۲۱۲۸۱-۰۹۱۸۴۰۵۹۶۶۴
تلفن:۰۸۱۳۸۲۶۴۲۴۱نمابر:۴۳۸۵۲۹۸۱-۰۲۱صندوق پستی:۶۵۱۵۵۴۳۴
ایمیل: d.bualisina@gmail.com

Address: Hamadan, Mirzadeh Eshghi, Mirzadeh Eshghi St. Mulla Sadra Administrative and Commercial Complex, 3rd Floor, Unit 32
Answer time 9 to 14 -Saturday to Wednesday with: 09184421281-09184059664
Phone: 08138264241 Fax: 021-438529811 PO Box: 65155434
Email: d.bualisina@gmail.com