آخرین مهلت ارسال مقالات: ۷بهمن۱۴۰۲

داوری مقالات: یک هفته پس از ارسال مقاله

مهلت ثبت نام: ۵روز پس ازپذیرش مقاله

زمان برگزاری: ۱۷بهمن۱۴۰۲