آخرین مهلت ارسال مقالات: ۲۰ شهریور ۱۴۰۳

داوری مقالات: یک هفته پس از ارسال مقاله

مهلت ثبت نام: ۵روز پس ازپذیرش مقاله

زمان برگزاری: ۲۶شهریور ۱۴۰۳